KAMPANJETILBUD

 

Bli medlem av SKSK innen 31. januar 2013, og vi tilbyr deg 50% rabatt på deltakelsesavgift på kunstutstillingen i forbindelse med Kunstmesse.

 

Vanlig deltakeravgift til Kunstmessen er på: Enkeltperson kr. 500,-. Malerklubb kr. 2.000,-.

 

Vil du ha mer informasjon om dette tilbudet? Ønsker du eller din malerklubb å delta i Kunstmessen uten medlemskap i SKSK?

Send oss en e-post til Redaksjonen@sksknet.com

S K S K,  Sandstadvegen,  2260 Kirkenær  -  Tlt.: 928 13 489  -  E-post: post@sksknet.com    -    © SKSK  2012

KUNSTMESSE

 

KUNSTMESSE

 

 

(FORELØPIG  REGLEMENT)

 

1.  Kunstmesse (utstilling) arrangeres av SKSK i periode _____________________. Utstillingen er en salgsutstilling.

 

2.  Deltakere til utstillingen er enkeltpersoner og malerklubber.  Som malerklubb, betyr dette, at alle medlemmer i malerklubben kan være med.

 

3.  Utstillingsarrangøren (SKSK) forbeholder seg retten til å avslutte registreringen eller redusere påmeldte kunstnere dersom disponibelt areal

     blir belagt før fristens utløp.

 

4.  Påmeldingen som er bindende, kan skje per e-post.

 

5.  Melding om godkjent registrering vil bli tilsendt utstiller snarest mulig etter registreringsfristens utløp.

 

6.  Alle bilder uansett teknikk må være innrammet. Maks mål for bildet (med ramme) skal være 60x80 cm.

 

7.  Deltakeravgift er pr. person og pr. malerklubb som følgende:

 

                Medlem i SKSK                                                Ikke medlem

              Enkeltperson   kr. 400,-                                        kr.    700,-

              Malerklubb kr. 2.000,- (*)                                      kr. 3.000,- pr. malerklubb (*)

 

      (*) Alle medlemmer i malerklubb kan delta til utstillingen.

      Deltakeravgiften må innbetales innen ________________ til:

      SKSK -  Sandstadvegen  -  2260 Kirkenær   /  Bankgiro nr.: 2655.07.29937

 

      Deltakeravgift dekker registrering, veggplass til bilder, montering og demontering av utstillingen, henting og sending av bilder fra/til postkontor.

      Kun innbetalt deltakelse blir registrert.

 

8.  Hver deltaker kan delta med:  som enkeltperson maks 6 bilder, som malerklubb maks 4 bilde pr. medlem i malerklubben.

 

9.  For hvert bilde som blir solgt vil salgssummen bli tilbakebetalt utstilleren minus 25% som er arrangørenes provisjon innen ____________

 

10. Utstillerne må selv sørge for all transport og pakking av bildene. Arrangøren er ikke ansvarlig for uhell under transport av bildene.

 

11. Alle bilder må være godt merket med utstillerens navn samt tittel på bilde på egen blankett på bakside av bildet.

 

12. Innlevering av bildene:

      a) Ved personlig fremmøte, må skje fra kl. ____________________ til _________________________.

      b) Ved sending, anbefales postverket.

 

      Utstillere som ikke kan holde tidsfristen må melde fra om dette på påmeldingsskjemaet.

 

      Bildene sendes / leveres til følgende adresse:

      SKSK Kunstsenter v/Galleri Refset  -  Sandstadvegen  -  2260 Kirkenær

 

      Hver utstiller må sammen med bildene også levere en liste over innleverte bilder. Listen skal innehold følgende:

 

      Kunstnerens navn     Tittel på bildet       Teknikk       Utsalgspris       Bankgiro nr. (For tilbakebetaling for solgte bilde)

         ___________          _________            _____          _______          ________________________

 

      Henting av gjenstående bilde må skje innen ______________________. Etter denne datoen vil uavhentede bilder bli sendt tilbake til eieren

      på eierens ansvar og regning.

 

13. Om en utstiller trekker seg p.g.a. forse majeur eller andre grunner, må dette meldes skriftlig innen _______________.

      Utstilleren hefter da for 50% av deltakeravgiften.

 

14. Arrangøren forbeholder seg rett til å kunne avlyse utstillingen hvis det viser seg umulig å gjennomføre arrangementet som følge av for lite

      deltakelse fra utstillere, brann, vannskader el. andre betydelige bygningmessige el. tekniske skader på det bestemte utstillingssted.

      Ved avlisning i henhold til denne bestemmelse, fraskriver arrangøren seg ansvar overfor utstillere som følge av avlysningen. Arrangøren har

      i slik tilfelle ingen forpliktelser overfor utstillerne utover å tilbakebetale innbetalt deltakelsesavgift.

 

15. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringstidens start til demonteringstidens slutt men påtar seg intet ansvar for de utstilte bilder når

      det gjelder tyveri/hærverk i utstillingens åpningstid.

 

16. Enhver påmelding anses bundet av arrangørenes reglement, uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Arrangøren avgjør med bindende

      virkninger tvister om forståelse av dette reglement.

 

TIPS EN VENN

el.

EN BEKJENT

om

 

KUNSTMESSE

og

 SKSKNET.COM

 

 

På forhånd tusen takk !

Redaksjonen

Tekstboks: SKSK - Skandinavisk Klubb for Skapende Kunstnere

OM OSS      KONTAKT